TIARINO RZ F1 (72-167)

pruim | tros

Beschrijving

Productinformatie
Segment: mini plum tros.
Gem. vruchtgewicht: 15 - 20 g.
Generatief, lang gewas met open karakter.

Marktinformatie
Vlakke, uniforme trossen.

Unieke kenmerken
• Mooi, open en vlakke tros

Resistenties

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj