Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rijk Zwaan Belgium nv van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 

Voorwaarden per Rijk Zwaan bedrijf

Artikel 1 : Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Rijk Zwaan Belgium NV (verder te noemen verkoper) en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2 : Offertes en prijzen

 1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door verkoper worden herroepen tot drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en de prijzen luiden in euro EXW Merksem.
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.
 3. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
 4. Orders onder EUR 250,- worden niet uitgevoerd. 
 5. Opgegeven gewichten en aantallen zijn netto.
 6. Een offerte aan de koper of een koopovereenkomst tussen de verkoper en koper impliceren niet, en mogen niet op welke manier dan ook uitgelegd worden als een stilzwijgende licentie aan de koper met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht op de aangeboden of verkochte zaken.

Artikel 3 : Orderdocumentatie

Koper dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van verkoper schriftelijk op te geven welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land waarin geleverd wordt, vereist zijn, zoals met betrekking tot:

 • facturering;
 • fytosanitaire vereisten;
 • internationale certificaten;
 • andere importdocumenten of importverklaringen.

Artikel 4 : Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud is verkoper niet verplicht tot levering maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
Indien door verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5 : Levering

De Incoterms 2010 zullen van toepassing zijn. Levering geschiedt af fabriek (EXW Merksem) van verkoper, tenzij anders overeengekomen.
Als transport aan verkoper wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het oordeel van verkoper beste wijze. Extra kosten als gevolg van speciale eisen van koper met betrekking tot het transport worden aan koper in rekening gebracht.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden leveringen aan tuinders/plantenkwekers binnen België vrachtvrij bestemming uitgevoerd.
Retourzendingen aan verkoper zijn niet toegestaan, tenzij verkoper daarvoor toestemming verleent. Kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 : Levertijd

De verkochte zaken zullen, mits de bestelde zaken voldoende beschikbaar zijn bij verkoper, uiterlijk 3 weken na de besteldatum geleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.

Artikel 7 : Deelleveringen

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. De door verkoper geleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de geleverde zaken, blijven eigendom van verkoper totdat koper de koopsom heeft betaald. Bij niet betalen is verkoper gerechtigd de goederen van koper terug te vorderen. De koper verplicht zich hiertoe gelegenheid te geven. Koper heeft niet het recht zich op enige vorm van compensatie te beroepen. Tevens geldt de voorbehouden         eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.
 2. Door verkoper afgeleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de         zaken en/of producten eenvoudig te identificeren zijn als eigendom van de verkoper, en mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.
  Ingeval van doorverkoop is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van verkoper te bedingen en zal hij de verplichtingen van dit artikel 8 aan zijn afnemers opleggen.
 3. Het is koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Artikel 9 : Betaling

 1. 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is koper automatisch in verzuim. Bij niet stipte betaling is op het bedrag van de facturen 12% intrest, op jaarbasis, verschuldigd vanaf de vervaldag door het eenvoudig bereiken van de termijn en zonder verdere ingebrekestelling (B.W. art. 1139). In geval van wanbetaling, t.w. niet-betaling van het factuurbedrag binnen de 30 dagen na factuurdatum of binnen de overeengekomen termijn, zullen de verschuldigd gebleven bedragen van rechtswege en zonder ingebrekstelling verhoogd worden met een forfaitaire onverminderbare vergoeding van 20% met een minimum van EUR 40,-.
 2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de betalingsverplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele saldo terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. De in art. 9 lid 1 bepaalde rente is van overeenkomstige toepassing.
 4. Bankkosten zijn voor rekening van koper.

Artikel 10 : Incassokosten

Als koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van koper.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

 1. In geval een klacht van koper naar het oordeel van verkoper gegrond is, zal verkoper, voorzover mogelijk en te zijnen vrije keuze, op kosten van verkoper ofwel de schade herstellen, ofwel de zaken vervangen door niet-gebrekkige zaken. Koper zal in dat geval alle door verkoper gewenste medewerking daaraan geven. Koper is verplicht de schade, ten aanzien van de geleverde zaken waarover hij een klacht bij verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper veroorzaakt door of anderszins verbandhoudende met gebrekkige zaken, inclusief hun verpakkingen, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper en/of zijn werknemers.
 3. Indien verkoper aansprakelijk is voor schade geleden door koper, zal de aansprakelijkheid van verkoper nooit groter zijn dan het bedrag van de factuur (exclusief BTW) van de betreffende levering, dat bij koper in rekening is gebracht. Verkoper zal in ieder geval nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade van koper, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfs- en/of gevolgschade, of gederfde winst.
 4. Verkoper zal voorts in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van beweerde vertragingen in de levering van de zaken.
 5. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze voorwaarden verjaart, indien en zodra een jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende zaken zonder dat de vordering schriftelijk bij verkoper is ingediend.

Artikel 12 : Gebruik en garantie

 1. Verkoper garandeert dat de door hem te leveren zaken naar zijn beste vermogen zullen voldoen aan de bij de zaken behorende beschrijvingen. Ten aanzien van de productspecificaties, indien van toepassing, gelden geen garanties.
 2. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geleverd door verkoper aan koper, voldoen aan het doel dat koper daaraan gegeven heeft. Koper erkent uitdrukkelijk dat de mate van groei van de uit de gekochte zaken ontstane gewassen, ook ingeval van de hoogste kwaliteit, voor een groot deel afhangt van de wijze van cultivatie, de weersomstandigheden en de conditie van de grond.
 3. Alle door verkoper schriftelijk verstrekte kwaliteitsgegevens zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare testen. De verstrekte kwaliteitsgegevens geven enkel    het gerealiseerde resultaat bij de verkoper aan ten tijde van de uitvoering van de testen voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het gerealiseerde resultaat bij koper. Het gerealiseerde resultaat bij koper is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen, bijvoorbeeld het gebruikte zaaimedium, en/of de klimaatomstandigheden.
 4. Elke eventuele garantie van de zijde van verkoper vervalt, indien koper de zaken bewerkt dan wel laat bewerken, herverpakt dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt en/of bewaart dan wel onjuist laat gebruiken en/of bewaren.
 5. Verkoper garandeert op geen enkele wijze dat gebruik, verkoop, overdracht, productie of enige andere mogelijke handeling met betrekking tot de geleverde zaken en/of gebruik, verkoop, overdracht, productie of enige andere mogelijke handeling met betrekking tot zaken die voortkomen uit de geleverde zaken geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 6. De geleverde zaden zijn uitsluitend bestemd voor het opkweken van gewassen en mogen niet gebruikt worden voor veevoer, consumptie of voor de productie van kiemgroenten (het product dat wordt verkregen uit het kiemen van zaden en de ontwikkeling daarvan in water of een ander medium, dat vóór de ontwikkeling van echte bladeren wordt geoogst en dat bedoeld is om geheel te worden gegeten, inclusief het zaad).

Artikel 13 : Zaadbehandeling op verzoek van koper

 1. Indien op speciaal verzoek van koper de zaken door of in opdracht van verkoper worden behandeld, dan geeft verkoper geen garantie omtrent de effectiviteit en/of gevolgen van een dergelijke behandeling. De verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade als gevolg van een behandeling, uitgevoerd op verzoek van de koper.
 2. Indien de verkoper desalniettemin verantwoordelijk is voor enige schade als gevolg van een behandeling, uitgevoerd op verzoek van de koper, zal de aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot, voor zover mogelijk en te zijnen vrije keuze, het vervangen van de betreffende zaken dan wel het crediteren van de factuur voor de betreffende zaken.
 3. De gegevens betreffende de zaken zijn gebaseerd op testen, uitgevoerd voorafgaand aan de verzochte behandeling.

Artikel 14 : Gebreken; klachttermijnen

 1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te onderzoeken en verkoper binnen 8 dagen na aflevering te berichten indien niet de juiste zaken geleverd zijn en/of niet de overeengekomen hoeveelheid zaken geleverd is.
 2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de zaken, inclusief hun verpakking, dienen binnen acht dagen nadat de zaken bij koper zijn geleverd, schriftelijk bij verkoper te worden gemeld. Klachten betreffende niet-zichtbare of verborgen gebreken aan de zaken, inclusief hun verpakking, dienen schriftelijk bij verkoper te worden gemeld binnen acht dagen nadat het beweerde gebrek door koper is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat verkoper of een derde deze kan verifiëren en zij dienen ingediend te worden onder vermelding van partij-, afleverbon- en factuurgegevens. De koper dient hierbij aan te geven onder welke omstandigheden de zaken zijn gebruikt en, in geval van doorverkoop van de zaken, aan wie is doorverkocht. Ingeval enige klacht van koper niet binnen de hiervoor genoemde van toepassing zijnde periode bij verkoper is gemeld, zal koper geen recht meer hebben op enige vorm van herstel, dan wel schadevergoeding.
 3. Ingeval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid of de gezondheid kan op verzoek van koper en/of verkoper een beoordeling plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland of door een andere door koper en verkoper overeengekomen objectieve en onafhankelijke instantie. Het monster voor deze beoordeling zal bij verkoper genomen worden. In geval van een geschil over gezondheid gaat de voorkeur uit naar toepassing van door ISHI (International Seed Health Initiative) geaccepteerde toetsmethoden. De met deze beoordeling verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. De uitslag van deze beoordeling bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 21 genoemde instanties.
 4. Klachten betreffende een factuur van de verkoper dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de verkoper te worden gemeld. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht om de betaling van de betreffende factuur op te schorten.

Artikel 15 : Vrijwaring

 1. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enige door verkoper geleverde zaak inclusief vorderingen en aanspraken die tegen verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van de zaken op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.
 2. Koper is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle mogelijke vorderingen en aanspraken voortvloeiende uit de hierboven in artikel 15.1 gegeven vrijwaring welke verzekering op eerste verzoek van verkoper ter goedkeuring aan verkoper zal worden voorgelegd.

Artikel 16 : Teeltadviezen, rasbeschrijvingen, aanbevelingen

1. Door verkoper gegeven teeltadviezen zijn vrijblijvend. Teeltadviezen, beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in welke vorm dan ook zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Verkoper is echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijk voor afwijkende resultaten in het geteelde product. Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
2. Bij de door verkoper gegeven informatie worden de begrippen immuniteit, resistentie en vatbaarheid als volgt gedefinieerd :
Immuniteit : bestaat wanneer een plant wordt niet aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag;
Resistentie : is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte- of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptonen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd :
Hoge resistentie (HR) : plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
Intermediaire resistentie (IR) : plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk;
Vatbaarheid : is het onvermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.

Artikel 17 : Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen : stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 18 : Verder gebruik/teelt, controle

 1. Het is koper niet toegestaan de geleverde zaken te gebruiken voor verdere productie en/of reproductie van uitgangsmateriaal.
 2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door koper op straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan zijn eigen koper.
 3. Koper is verplicht verkoper of iemand die namens hem controleert, direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf, ook en met name tot de kassen van het bedrijf, opdat verkoper controlehandelingen kan (laten) verrichten. Onder bedrijf wordt in dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de telers worden verricht. Koper dient daarbij desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal.

Artikel 19 : Gebruik van merken, tekens en andere aanduidingen

 1. Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, tekens en andere aanduidingen die door verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn zaken van die van andere ondernemingen, dan wel gebruik te maken van daarmee overeenstemmende merken, tekens en andere aanduidingen, zulks met uitzondering van het verhandelen van de zaken in de oorspronkelijke verpakking waarop door of vanwege verkoper zelf merken, tekens en andere aanduidingen zijn aangebracht.
 2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door koper op straffe van schadevergoeding ook opgelegd worden aan zijn eigen koper.

Artikel 20 : Wijziging

 1. Indien een beding uit deze voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.
 2. Ingeval van nietigheid van een beding uit deze voorwaarden, behouden de overige bepalingen zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 21 : Geschillenbeslechting

Partijen zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, op minnelijke wijze trachten op te lossen. Geschillen over of naar aanleiding van deze overeenkomst welke niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 10e Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W.. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

Artikel 22 : Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van het land van verkoper van toepassing.
Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd is bovendien van toepassing de "United Nations Convention on the International Sales of Goods", voor- zover deze niet afwijkt van deze voorwaarden en voorzover deze niet in strijd is met het dwingend recht van het land van verkoper.
 

Additionele bepalingen voor de verkoop van zaden per vierkante meter aan telers

Artikel 23: Aantal
De hoeveelheid aan te kopen zaden zal in onderling overleg tussen de teeltadviseur van verkoper en koper worden vastgesteld en worden vermeld op het orderformulier. Voor de bepaling van de hoeveelheid zaden zal allereerst het aantal vierkante meters waarop koper de planten zal telen, worden vastgesteld; dit aantal zal eveneens worden ingevuld op het orderformulier. Verder zal als uitgangspunt worden genomen dat het maximum aantal planten per vierkante meter 2,5 (twee en een halve) plant zal zijn, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen, hetgeen in het orderformulier zal worden vermeld. Afwijking van het voormelde uitgangspunt kan gevolgen hebben voor de prijs per vierkante meter.

Artikel 24: Betaling

De prijs per netto vierkante meter zoals opgenomen in het orderformulier geldt voor de duur van één teelt zoals vastgelegd in het orderformulier. “Netto” houdt in dat alleen de oppervlakte die gebruikt kan worden voor de teelt van planten, wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal vierkante meters.
Facturering van het voor de zaden verschuldigde bedrag, zal door middel van één factuur bij aflevering plaatsvinden.

Artikel 25: Gebruik zaden

Koper zal de zaden alleen (laten) gebruiken voor één teelt van planten op het aantal vierkante meters en in de teeltperiode als opgenomen in het orderformulier. Indien een ras op meer vierkante meters dan het overeengekomen aantal vierkante meters wordt geteeld, dan zal koper voor elke vierkante meter die boven het afgesproken aantal vierkante meters wordt geteeld, tweemaal de overeengekomen prijs als genoemd in artikel 24 betalen aan verkoper. Indien aan het einde van de opkweekperiode van de planten uit de zaden er nog zaden resteren, dan zal verkoper deze zaden terughalen. Koper zal hiertoe de benodigde informatie aan verkoper verstrekken.
Het is koper niet toegestaan om zaden of ander materiaal van het ras, waartoe de zaden behoren, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. Het is koper echter wel toegestaan om de zaden ter beschikking te stellen aan een plantenkweker mits i) de plantenkweker de zaden alleen gebruikt voor de teelt van jonge planten ten behoeve van koper in overeenstemming met het aantal vierkante meters en de teeltperiode als opgenomen in het orderformulier en ii) de plantenkweker alle eventueel resterende zaden en alle jonge planten die uit de zaden zijn geteeld, aan koper levert.

 

 

­­­­

Conditions générales de vente et de livraison Rijk Zwaan Belgium sa

Article 1 : Applicabilité de ces conditions
1.         Les présentes conditions s’appliquent à toute offre et toute convention entre Rijk Zwaan Belgium NV (ci-après dénommée le vendeur) et un acheteur, pour autant qu’il ne soit pas expressément dérogé par écrit à l’une ou plusieurs de ces conditions par les parties.
2.         L’applicabilité des conditions générales de l’acheteur est expressément rejetée.

Article 2 : Offres et prix
1.         Les offres établies par le vendeur sont sans engagement. Une offre sans engagement peut être retirée par le vendeur jusqu’à trois jours ouvrables après la réception de l’acceptation. Les prix mentionnés dans l’offre s’entendent hors TVA et sont exprimésen euros EXW Merksem.
2.         Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix sur une base périodique. Tout nouveau prix annule le prix précédent pour les commandes passées après la fixation de ce nouveau prix.
3.         Si dans une commande la quantité commandée s’écarte de la quantité standard allouée par le vendeur ou un multiple de celle-ci, le vendeur est libre de livrer la quantité plus élevée.
4.         Les commandes inférieures à EUR 150,- ne sont pas exécutées. En ce qui concerne les commandes entre EUR 150,- et EUR 250,-, tant les frais d’expédition ou de transport qu’un montant de EUR 25,- de frais de traitement de la commande sont portés en compte pour chaque commande.
5.         Les poids et quantités indiqués sont nets.
6.         Une offre faite à l’acheteur ou une convention de vente conclue entre le vendeur et l’acheteur n’implique pas, et ne peut de quelque manière que ce soit être considérée comme une licence tacite donnée à l’acheteur concernant tout droit de propriété intellectuelle sur les marchandises offertes ou vendues.

Article 3 : Documents relatifs à la commande
L’acheteur est tenu d’indiquer par écrit dans sa commande ou à première demande du vendeur quelles données, spécifications et documents sont requis suivant la réglementation du pays dans lequel la livraison est effectuée, tels que :
•   la facturation;
•   les exigences phytosanitaires;
•   les certificats internationaux;
•   d'autres documents d'importation ou déclaration d'importation.

Article 4 : Réserve de récolte et de traitement
Les livraisons sont effectuées sous la réserve habituelle de récolte et de traitement. Lorsque le vendeur invoque légitimement la réserve de récolte et de traitement, le vendeur n’est pas tenu de procéder à la livraison, mais tentera de livrer, si possible, proportionnellement à la quantité commandée ou sur la base d’alternatives comparables.
Si le vendeur invoque cette réserve, l’acheteur n’a droit à aucune indemnisation.

Article 5 : Livraison
1.         Les Incoterms 2010 seront applicables. La livraison est effectuée départ usine (EXW Merksem) du vendeur, sauf convention contraire. 
2.         Si le transport est laissé aux soins du vendeur, il s’effectue de la manière qui, selon le vendeur, convient le mieux. Les frais supplémentaires résultant d’exigences spéciales de l’acheteur concernant le transport sont portés au compte de l’acheteur.
3.         Par dérogation à ce qui est précisé au premier alinéa de cet article, les livraisons à des maraîchers/horticulteurs en Belgique sont effectuées franco destination.
4.         Les renvois au vendeur ne sont pas admis, sauf si le vendeur donne son accord à cet effet. Les frais d’éventuels renvois sont à charge de l’acheteur.

Article 6 : Délai de livraison
Les marchandises achetées, à condition que les marchandises commandées soient disponibles en suffisance chez le vendeur, seront livrées au plus tard 3 semaines après la date de la commande, sauf convention contraire. Un délai de livraison convenu ne constitue pas de délai fatal. En cas de livraison tardive, l’acheteur doit mettre le vendeur en demeure par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour exécuter la convention.

Article 7 : Livraisons partielles
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons partielles des marchandises achetées. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer si une livraison partielle n’a pas de valeur autonome. Si les marchandises font l’objet de livraisons partielles, le vendeur a le droit de facturer chaque livraison séparément.

Article 8 : Réserve de propriété
1.         Les marchandises et/ou produits découlent des marchandises livrées, livrés par le vendeur, restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement du prix d’achat par l’acheteur. En cas de non-paiement, le vendeur est habilité à réclamer à l'acheteur la restitution des marchandises.  L'acheteur s'engage à s'y conformer. L’acheteur n’a pas le droit d’invoquer une quelconque compensation. La réserve de propriété s’applique également aux créances que le vendeur pourrait avoir sur l’acheteur en raison de manquements de l’acheteur à l’une ou plusieurs de ses obligations à l’égard du vendeur.
2.         Les marchandises et/ou produits dérivant des marchandises livrées, livrés par le vendeur, qui relèvent de la réserve de propriété en vertu de l'alinéa 1, a) seront à tout moment conservés et/ou utilisés de telle manière que les marchandises et/ou produits soient faciles à identifier comme étant la propriété du vendeur, et ne peuvent être revendus ou utilisés que dans le cadre de l'exercice normal des activités professionnelles. En cas de revente, l’acheteur est tenu de réclamer à ses clients une réserve de propriété au profit du vendeur et imposera à ses clients les obligations du présent article.
3.         Il est interdit à l’acheteur de mettre en gage les marchandises ou d’établir sur elles un autre droit quelconque.

Article 9 : Paiement
1.         Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture. Aprèsl’expiration de ce délai, l’acheteur est automatiquement en défaut. A défaut de paiement dans les délais convenus, un intérêt de 12 % sur le montant de la facture est dû sur une base annuelle, à compter de la date d’échéance, par la seule échéance du terme et sans autre mise en demeure (C. civ. art. 1139). En cas de non-paiement (non-paiement du montant de la facture dans les 30 jours suivant la date de la facture ou dans le délai convenu), les sommes encore dues seront de plein droit et sans mise en demeure majorées d’une indemnité forfaitaire non réductible de 20 %, avec un minimum de EUR 40,-.
2.         En cas de liquidation, faillite ou surséance de paiement de l’acheteur, les obligations de paiement de l’acheteur seront immédiatement exigibles et le vendeur sera habilité à suspendre l’exécution de la convention ou à procéder à la dissolution de la convention, sans préjudice du droit du vendeur de réclamer une indemnisation.
3.         Si le paiement est convenu en plusieurs échéances, le solde intégral est exigible sans délai et sans mise en demeure en cas de non-paiement d’une échéance. Le taux fixé à l'art. 9, premier alinéa, s'applique de façon conforme.
4.         Les frais bancaires sont à charge de l’acheteur.

Article 10 : Frais de recouvrement
Si l’acheteur est en demeure ou en défaut quant au respect d’une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais extrajudiciaires visant à obtenir le paiement, ainsi que les frais judiciaires, sont à charge de l’acheteur.

Article 11 : Responsabilité
1.         Dans le cas où le vendeur estime qu’une plainte de l’acheteur est fondée, le vendeur  réparera le dommage ou remplacera les marchandises par des marchandises non défectueuses et ce, dans la mesure du possible et à son libre choix, et à ses frais. L’acheteur apportera dans ce cas toute la collaboration souhaitée par le vendeur à cet effet. L’acheteur est tenu de limiter le plus possible les dommages aux marchandises livrées qui font l’objet de sa plainte auprès du vendeur. 
2.         Le vendeur n’est pas responsable des dommages de l’acheteur causés par ou se rapportant d’une autre manière à des marchandises défectueuses, en ce compris leurs emballages, sauf si ces dommages résultent du dol ou d’une faute grave de la part du vendeur et/ou de ses collaborateurs.
3.         Si le vendeur est responsable des dommages subis par l’acheteur, la responsabilité du vendeur n’excèdera en aucun cas le montant de la facture (hors TVA) de la livraison concernée, qui est portée en compte à l’acheteur. Le vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects de l’acheteur, comprenant, sans que soit limitatif, les pertes d’exploitation et/ou dommages consécutifs, ou le manque à gagner.
4.         Le vendeur ne sera également en aucun cas responsable des dommages résultant de prétendus retards dans la livraison des marchandises.
5.         Toute éventuelle demande d’indemnisation en vertu des présentes conditions se prescrit si et dès lors qu’une année s’est écoulée depuis la livraison des marchandises concernées, sans que la demande ait été introduite par écrit auprès du vendeur.

Article 12 : Utilisation et garantie
1.         Le vendeur garantit que les marchandises devant être livrées par ses soins correspondent le plus possible aux descriptions relatives aux marchandises. Aucune garantie ne s’applique en ce qui concerne les spécifications produit, si d’application.
2.         Le vendeur n’est pas garant du fait que les marchandises livrées par le vendeur à l’acheteur satisfont à l’objet que l’acheteur leur a attribué. L’acheteur reconnaît expressément que le degré de croissance des plantes cultivées à partir des marchandises achetés, même lorsque la qualité est la plus élevée, dépend en grande partie du mode de culture, des conditions climatiques et de la condition du sol.
3.         Toutes les informations fournies par écrit par le vendeur sont exclusivement basées sur des tests reproductibles. Les informations fournies indiquent seulement le résultat réalisé chez le vendeur au moment de l’exécution des tests pour les circonstances dans lesquelles le test est exécuté. Aucune relation directe ne peut être supposée entre les informations fournies et le résultat réalisé chez l’acheteur. Le résultat réalisé chez l’acheteur dépend, entre autres, du lieu, des mesures de culture, par exemple le moyen d’ensemencement utilisé, et/ou des conditions climatiques.
4.         Toute garantie éventuelle du côté du vendeur échoit si l’acheteur traite ou fait traiter les marchandises, reconditionne ou fait reconditionner les marchandises ou utilise et/ou conserve ou fait utiliser et/ou conserver les marchandises de manière impropre.|
5.         Le vendeur ne garantit d'aucune manière que l'utilisation, la vente, le transfert, la production ou toute autre action éventuelle en rapport avec les marchandises livrées et/ou l'utilisation, la vente, le transfert, la production ou toute autre action éventuelle en rapport avec les marchandises qui découlent des marchandises livrées ne portent préjudice aux droits (de propriété intellectuelle) de tiers.
6.         Les semences fournies sont destinées exclusivement à la culture de plantes et ne peuvent être utilisées pour l’alimentation animale, la consommation ou pour la production de germes (le produit obtenu par la germination de semences et son développement dans l’eau ou un autre support, récolté avant le développement de vraies feuilles et destiné à être consommé entièrement, y compris les graines).

Article 13 : Traitement des semences à la demande de l'acheteur
1.         Si, à la demande spéciale de l’acheteur, les marchandises sont traitées par ou pour le compte du vendeur, le vendeur ne fournit aucune garantie quant à l’efficacité et/ou les conséquences d’un tel traitement. Le vendeur ne sera pas responsable de tout dommage résultant d’un traitement exécuté à la demande de l’acheteur.
2.         Si toutefois le vendeur est responsable de tout dommage résultant d’un traitement, exécuté à la demande de l’acheteur, la responsabilité du vendeur sera limitée, pour autant que possible et à son libre choix, au remplacement des marchandises concernées ou au crédit de la facture relative aux marchandises concernées.
3.         Les informations relatives aux marchandises sont basées sur des tests exécutés préalablement au traitement demandé.

Article 14 : Vices; délais d'introduction des plaintes
1.         L’acheteur est tenu d’examiner les marchandises achetées au moment de la livraison – ou le plus rapidement possible après celle-ci – et d’informer le vendeur dans les 8 jours suivant la livraison si les marchandises livrées ne sont pas les bonnes et/ou si la quantité livrée n’est pas la quantité convenue.
2.         Les plaintes relatives à des vices apparents aux marchandises, en ce compris leur emballage, doivent être signalées par écrit au vendeur dans les huit jours suivant la livraison des marchandises chez l’acheteur. Les plaintes relatives à des vices non apparents ou à des vices cachés aux marchandises, en ce compris leur emballage, doivent être signalées par écrit au vendeur dans les huit jours après que le prétendu vice a été découvert par l’acheteur, ou aurait raisonnablement pu être découvert. Les plaintes doivent être décrites de telle sorte que le vendeur ou un tiers puisse les vérifier et doivent être introduites avec la mention des informations relatives au lot, au bon de livraison et à la facture. L’acheteur est tenu d’indiquer à cet égard dans quelles circonstances les marchandises sont utilisées et, en cas de revente des marchandises, à qui elles sont revendues. Dans le cas où toute plainte de l’acheteur n’est pas signalée au vendeur dans le délai applicable susmentionné, l’acheteur ne pourra plus prétendre à toute forme de réparation ou d’indemnisation.
3.         En cas de litige durable entre les parties concernant la faculté germinative, l’authenticité variétale, la pureté variétale, la pureté technique ou la santé, une appréciation peut, à la demande de l’acheteur et/ou du vendeur, être réalisée par le Naktuinbouw, établi à Roelofarendsveen, Pays-Bas, ou par une autre instance objective et indépendante convenue par l'acheteur et le vendeur. L'échantillon pour procéder à cette appréciation sera prélevé chez le vendeur.  En cas de litige concernant la santé, la préférence va à l’application de méthodes de contrôle admises par l’ISHI (International Seed Health Initiative). Les frais liés à cette appréciation seront supportés par la partie qui succombe de manière prépondérante. Le résultat de cette appréciation lie les deux parties, sans préjudice du droit des parties de soumettre les litiges relatifs aux conséquences de ce résultat aux instances citées à l’article 21.
4.         Les plaintes relatives à une facture du vendeur doivent être signalées par écrit au vendeur dans les 15 jours suivant la date de la facture. L’introduction d’une plainte n’autorise pas l’acheteur à suspendre le paiement de la facture concernée.
 

Article 15 : Garantie
1.         L’acheteur préserve le vendeur de toutes actions et recours de tiers en matière d’indemnisation de dommages (prétendument) causés par ou se rapportant d’une autre manière à toute marchandise livrée par le vendeur, en ce compris les actions et recours introduits contre le vendeur en sa qualité de producteur des marchandises en vertu de toute réglementation relative à la responsabilité des produits dans quelque pays que ce soit, sauf si ces dommages résultent du dol ou d’une faute grave dans le chef du vendeur.
2.         L’acheteur est tenu de s’assurer de manière suffisante contre toutes les actions et recours éventuels découlant de la garantie donnée à l’article 15.1 ci-dessus, laquelle assurance sera soumise pour approbation au vendeur à première demande du vendeur.

Article 16 : Conseils en matière de culture, description de la variété,  recommandations
1.         Les conseils en matière de culture prodigués par le vendeur sont sans engagement. Lesconseils en matière de culture, les descriptions, les recommandations et les illustrations, sous quelque forme que ce soit, s’accordent le plus précisément possible aux expériences basées sur l’expérimentation et la pratique. Le vendeur n’est toutefois en aucun cas responsable, sur la base de telles informations, de résultats dérogatoires concernant le produit cultivé. L’acheteur est tenu d’apprécier lui-même si les marchandises sont aptes à être utilisées pour les cultures visées ou dans les conditions locales.
2.         Les notions immunité, résistance et fragile sont, dans les informations fournies par le vendeur, définies comme suit :
L’Immunité : existe quand une plante ne peut être attaquée ou infectée par un organisme nuisible déterminé.
La Résistance : est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et/ou le développement d’un organisme nuisible déterminé et/ou les dégâts qu’il cause, en comparaison aux variétés sensibles dans des conditions environnement et de pression de l’organisme nuisible similaires.
Les variétés résistantes peuvent manifester quelques symptômes ou dégâts sous une forte pression d’organismes nuisibles.
Deux niveaux de résistance sont définis :  
La Résistance élevée (HR) : variétés qui restreignent fortement la croissance et/ou le développement d’un organisme nuisible déterminé en comparaison à des variétés sensibles et sous pression pathologique normale. Cependant, ces variétés peuvent présenter quelques symptômes ou dégâts sous forte pression de l’organisme nuisible.
La Résistance intermédiaire (IR) : variétés qui restreignent la croissance et/ou le développement de l’organisme nuisible déterminé et/ou les dégâts qu’il occasionne, mais peuvent présenter une gamme plus large de symptômes ou dégâts en comparaison aux variétés à résistance élevée. Néanmoins, les variétés à résistance intermédiaire présenteront des symptômes et dégâts moins graves que des variétés sensible quand elles seront cultivées dans des conditions environnementales et/ou sous pression d’organismes nuisibles similaires.
La Sensibilité : est l’incapacité d’une variété à restreindre la croissance et/ou le développement d’un organisme nuisible déterminé.

Article 17 : Force majeure
1.         On entend par force majeure les circonstances faisant obstacle au respect de l’engagement, et qui ne sont pas imputables au vendeur. Seront notamment compris ici, à condition et pour autant que ces circonstances ne rendent pas le respect de l’engagement impossible ou extrêmement difficile : les grèves dans d’autres entreprises que celle du vendeur, les grèves sauvages ou grèves politiques dans l’entreprise du vendeur, un manque général de matières premières et d’autres biens ou services nécessaires à la réalisation de la prestation convenue, une stagnation imprévisible chez les fournisseurs ou d’autres tiers dont dépend le vendeur, et les problèmes de transport généraux. 
2.         Le vendeur informera le plus rapidement possible l’acheteur de son impossibilité à procéder à la livraison ou de procéder à la livraison en temps utile pour cause de force majeure.
3.         Si la force majeure dure plus de deux mois, les deux parties sont habilitées à dissoudre la convention. Le vendeur n’est dans ce cas tenu à aucune indemnisation.

Article 18 : Autre utilisation/culture, contrôle
1.         Il est interdit à l’acheteur d’utiliser les choses livrées pour la production et/ou la reproduction de matériel d’origine. 
2.         En cas de revente des choses livrées, cette clause doit, sous peine d’indemnisation, également être imposée par l’acheteur à son propre acheteur.
3.         L’acheteur est tenu d’octroyer l’accès à son entreprise au vendeur ou à la personne qui procède au contrôle en son nom, y compris et notamment aux serres de l’entreprise, afin que le vendeur puisse (faire) effectuer des opérations de contrôle. On entend dans
ce cas par entreprise également les activités d’exploitation exercées par un tiers au nom des cultivateurs. L’acheteur est tenu à cet égard, le cas échéant, de permettre la consultation directe de son administration en ce qui concerne le matériel de départ pertinent.

Article 19 : Utilisation de marques, signes et autres indications
1.         Il est interdit à l'acheteur d'utiliser les marques, signes et autres indications utilisés par le vendeur en vue de distinguer ses marchandises de celles d'autres entreprises, ou d'utiliser des marques, signes et autres indications similaires, sauf en ce qui concerne la vente des marchandises dans leur emballage original, sur lequel des marques, signes et autres indications ont été apposés par ou au nom du vendeur lui-même. 
2.         En cas de revente des marchandises livrées, cette clause doit, sous peine d’indemnisation, également être imposée par l’acheteur à son propre acheteur.

Article 20 : Modification
1.         Si une clause des présentes conditions est nulle, elle sera automatiquement remplacée par une clause valable se rapprochant le plus possible de la portée de la clause nulle.
2.         En cas de nullité d’une clause des présentes conditions, la validité des autres dispositions est le plus possible maintenue.

Article 21 : Règlement des litiges
Les parties tenteront le plus possible de régler à l’amiable les litiges découlant de ou apparus suite à des offres et conventions auxquelles les présentes conditions s’appliquent. Les litiges relatifs à ou découlant de la présente convention qui ne peuvent être réglés à l’amiable, seront réglés par les tribunaux d’Anvers, à savoir la Justice de Paix du 10e Canton d’Anvers, le tribunal de première instance, le tribunal de commerce et ce, sans préjudice des articles 622 et suiv. du C. jud. En cas de contestation, la loi belge est d'application.

Article 22 : Droit applicable
Le droit du pays du vendeur s’applique à toute convention entre le vendeur et l’acheteur.
Si le vendeur et l’acheteur ne sont pas établis dans le même pays, la « United Nations Convention on the International Sales of Goods » est également applicable, pour autant qu’elle ne déroge pas aux présentes conditions et ne soit pas en contradiction avec le droit impératif du pays du vendeur.

Dispositions complémentaires pour la vente de semences par mètre carré aux agriculteurs

Article 23 : Nombre
La quantité de semences à acheter sera fixée de commun accord entre le conseiller culture du vendeur et l’acheteur et indiquée sur le bon de commande. En ce qui concerne la détermination de la quantité de semences, on fixera en premier lieu le nombre de mètres carrés sur lesquels l’acheteur cultivera les plantes ; ce nombre sera également indiqué sur le bon de commande. On partira en outre du principe que le nombre maximum de plantes par mètre carré sera de 2,5 (deux et demi) plantes, sauf convention contraire explicite entre les parties, ce qui sera indiqué sur le bon de commande. Toute dérogation au principe précité peut avoir des conséquences pour le prix au mètre carré.

Article 24 : Paiement
Le prix au mètre carré net tel qu’indiqué sur le bon de commande s’applique pour la durée d’une culture telle que fixée dans le bon de commande. « Net » signifie que seule la superficie qui peut être utilisée pour la culture des plantes, est comprise dans le calcul pour la détermination du nombre de mètres carrés.
La facturation du montant dû pour les semences se fera par le biais d’une seule facture au moment de la livraison.

Article 25 : Utilisation des semences
L’acheteur utilisera (fera utiliser) les semences uniquement pour une seule culture de plantes sur le nombre de mètres carrés et dans la période de culture tels qu’indiqué sur le bon de commande. Si une variété est cultivée sur un nombre supérieur de mètres carrés que le nombre de mètres carrés convenus, l'acheteur paiera au vendeur pour chaque mètre carré excédant le nombre de mètres carrés convenus deux fois le prix convenu tel que visé à l'article 24.  Si à la fin de la période de culture des plantes cultivées à partir des semences, il reste encore des semences, le vendeur les récupèrera. L’acheteur fournira les informations nécessaires au vendeur à cet effet.

Il est interdit à l’acheteur de mettre des semences ou tout autre matériel de la variété à laquelle les semences appartiennent, sous quelque forme que ce soit, à la disposition de tiers. L’acheteur est toutefois autorisé à mettre les semences à la disposition d’un horticulteur à condition que i) l’horticulteur utilise les semences uniquement pour la culture de jeunes plantes au profit de l’acheteur conformément au nombre de mètres carrés et à la période de culture indiqués sur le bon de commande et ii) l’horticulteur livre à l’acheteur toutes les semences restantes éventuelles et toutes les jeunes plantes cultivées à partir des semences.